Antena radio predstavlja Dukat d.o.o.

Tekst u cjelosti prenosimo sa web stranice Antena radija.

Razgovarali smo sa Muhamedom Kopićem, direktorom preduzeća “Dukat” d.o.o.

“Dukat” je osnovan 1989.g. kao trgovačko preduzeće a danas se bavi skladištenjem i preradom žitarica. Otkud ideja za pokretanje ovakvog projekta i osnivanje kompanije?

Ideja o izgradnji i pokretanju kapaciteta za skladištenje i preradu žitarica čvrsto je naslonjena na tradiciju ovog kraja. Općina Tešanj kao i susjedne općine: Teslić, Usora, Doboj Jug, Doboj, Maglaj od davnina su poznate kao zemljoradnički kraj a u strukturi zemljoradnje u značajnoj mjeri preovladava proizvodnja žitarica. U ovakvom okruženju sama po sebi se nametnula potreba izgradnje kapaciteta za sigurno skladištenje i preradu žitarica.
Muhamed PilavS druge strane, u tom, poslijeratnom periodu značajan dio od ukupnih žitoprerađivačkih kapaciteta širom BiH bio je devastiran ili tehnološki zastario, a mlinski proizvodi za zadovoljavanje potreba tržišta BiH u većini su bili uvoznog porijekla (Mađarska, Srbija,Hrvatska , Slovenija..) U takvoj situaciji pristupilo se instaliranju i pokretanju mlinskih i silosnih kapaciteta od značaja kako za lokalnu zajednicu tako i za BiH u cjelini.

Kako je tekao razvoj Vaše firme?

Preradom žitarica “Dukat” se počinje baviti 1997.instaliranjem mlina za mljevenje pšenice i kukuruza. Prvi mlin “Dukat” imao je instalirani kapacitet prerade pšenice 45 t/dan i  kukuruza 50 t/dan, sa integrisanim silosima za žitarice kapaciteta od 300 tona, a izgrađen je na lokaciji naselja Sječe- Jelah. Pekara kapaciteta 12.000 komada kruha i peciva /24 h izgrađena je u Piljužićima.
Odmah se pristupilo aktivnostima na iznalaženju lokacije i izgradnji eksternih silosa za žitarice.
Na osnovi proizvodnje tog mlina postupno se osvajalo tržište BiH. Za 10 godina ostavren je značajan rast i razvoj društva a brand Dukat je afirmisan i prepoznatljiv na području cijele federacije Bosne i Hercegovine i dijela RS.
Prva faza dislociranih  silosa kapaciteta od 2500 tona puštena je u pogon početkom 2000.godine. 2007.godine izgrađen je potpuno nov mlin sa najmodernijom tehnologijom prerade žitarica sa kompletnom pratećom infrastrukturom za manipulaciju žitaricama, opremljena laboratorija za kontrolu kvaliteta žitarica i finalnih proizvoda mlina i zavržena II faza silosa za žitarice.
Trenutno Dukat raspolaže skladišnim potencijalom za skladištenje 5.000 tona žitarica i proizvodnim pogonom koji može samljeti  150 tona pšenice i drugih žitarica za dan, i upakovati toliko finalnih proizvoda.
Danas osnovu proizvodnje Dukata čini komercijalno nabavljena pšenica , dok nepunih  20 % pšenice u proizvodnji i skladištenju čini pšenica primljena na uslužno mljevenje i skladištenje od domaćih poljoprivrednih proizvođača.

 Šta čini Vaš proizvodni program po kojem ste poznati?

Proizvodni program “Dukata” čine:
– mlinski proizvodi od pšenice, kukuruza, raži i ječma. Posebno su cijenjena rafinirana pšenična brašna “Dukat” tip 400 i tip 500, integralno pšenično brašno i mekinje za ljudsku hranu kao i brašna iz programa “Vodenica” proizvedena od cijelog zrna pšenice, kukuruza, raži i ječma  tradicionalnim postupkom mljevenja na kamenu.
– širok izbor kruha od bijelog i narodnog pšeničnog brašna kao i od kukuruznog brašna, specijalne vrste kruha od integralnog brašna različitih vrsta žitarica i njihovih mješavina, različite vrste peciva od bijelog pšeničnog brašna i integralnog brašna raznih žitarica.

 Ovakva kompanija zahtijeva i odgovarajuće kadrove. Koliko imate uposlenih i koji je profil Vaših uposlenika?

“Dukat” trenutno broji 40 uposlenih radnika. Profil struke i kvalifikaciona struktura uposlenika u potpunosti odgovara potrebama procesa proizvodnje i postavljenim zadacima.
Profilirani kadrovi visoke stručne spreme prehrambenotehnološkog i ekonomskog smjera, u skladu sa potrebama stipendirani su od strane Dukata. Direktni proizvodni radnici su kvalificirani uposlenici koji su prošli fazu obuke kod vrhunskih mlinara u više mlinova u Hrvatskoj.
Stručni kadrovi Dukata redovno posjećuju stručne skupove i seminare u cilju praćenja modernih trendova i tehnologija u proizvodnji hrane.
Recertifikacija ISO i HACCP standarada koja je izvršena u novembru 2013.godine još je jedna potvrda da su materijalni i kadrovski resursi Dukata organizirani i spremni proizvoditi kvalitetnu i zdravstveno bezbijednu hranu.

HACCP ISO

Tržišta su nestabilna, pristup sirovinama više nije uslovljen samo dobrom meteorološkom godinom. Kakvo je trenutno stanje u oblasti proizvodnje kojom se Vi bavite?

Stanje u oblasti mlinsko-pekarske proizvodnje u Bosni i Hercegovini možemo ocijeniti trenutno stabilno. Ova ocjena zasniva se na činjenici da sirovinska osnova proizvodnje nije upitna obzirom na značajne zalihe pšenice i drugih žitarica u zemljama u Regionu (Mađarska, Srbija, dijelom i Hrvatska). Prošlogodišnji prinosi i kvalitet pšenice su bili znatno iznadprosječni.
Usljed mešetarskih aktivnosti velikih svjetskih trgovaca žitaricama, međutim, vještački su podignute cijene žitarica u Regionu obzirom da se u odnos prema uobičajenoj tražnji za žitaricama suprotstavila kontolisano umanjena ponuda. Zbog tako vještački izazvanog dispariteta trenutno su cijene pšenice i do 25 % više u odnosu na normalan nivo.
Ovakva pojava može se prevazići ukoliko bi se donijela dugoročna strategija razvoja poljoprivrede BiH koja bi dužnu pažnju poklonila sjetvi žitarica. Ovo je više puta pomenuto prilikom susreta žitoprerađivača BiH i zvanične državne vlasti.
Što se tiče opšteg stanja, može se reći da mlinsko pekarsku djelatnost BiH prate problemi karakteristični i za druge proizvodne sektore,a to su problemi koji proizilaze iz neuređenosti tržišta:
– prekomjerna  ponuda brašna,
– nelojalna konkurencije koja izlazi iz sfere dobrih poslovnih običaja,
– crno i sivo tržište.
Zvanična statistika BiH prošle godine je vladala informacijom  da oko 40 % pekara i 20 % mlinova nisu u sistemu PDV-a. Obzirom na sistem poreza i drugih obaveza ovi subjekti su odmah u startu u povlaštenom položaju u odnosu na subjekte iz sistema PDV.

 Šta je Vaša vizija razvoja i kako vidite “Dukat” u budućnosti?

Pozicionirati se među tri vodeća žitoprerađivačka društva u Bosni i Hrcegovini uz ostvarenje poslovne izvrsnosti. Svoje pozicioniranje bazirati na odgovornosti prema korisnicima naših proizvoda. Svaki proizvod koji se iz mlina “Dukat” otpremi na tržište mora biti visoke kvalitete, higijenski ispravan i zdravstveno bezbijedan. Stalna kontrola troškova u cilju njihovog smanjenja i održavanja povoljne cijene proizvoda, brzo i efektivno servisiranje kupaca.
Društvo “Dukat” Jelah-Tešanj planira dalji razvoj u pravcu finalizacije proizvodnje. U okviru mlina planirana je dalja modernizacija kao i povećanje skladišnog prostora – izgradnja novih silosnih kapaciteta.
“Dukat” je u proteklom periodu, razvijajući tradicionalni partnerski odnos sa lokalnim farmerima dao značajan doprinos u unapređenju primarne poljoprivredne proizvodnje. Stavljajući sve svoje resurse u funkciju spremanja i uskladištenja ljetine u kampanji žetve i dalje tokom godine Dukat pruža određenu sigurnost  proizvođačima – čime praktično stimuliše domaću proizvodnju žitarica – a što bi trebala da bude briga države. Stimulativ u domaćoj proizvodnji žita slijedom doprinosi smanjenju uvoza i povećanju zaposlenosti.
Izgradnja novih silosa bit će dalji podsticaj povećanja domaće proizvodnje žitarica.